Met 40 jaar ervaring in het kleuteronderwijs kan ik het voorstel van minister Demir alleen maar toejuichen. 
Toen mijn directeur 3 jaar geleden vroeg of ik het zag zitten om aan de slag te gaan als fulltime zorgleerkracht voor onze kleuters moest ik niet lang nadenken. Een van mijn taken is ook taalondersteuning geven aan de anderstalige kleuters die jaar na jaar in aantal toegenomen zijn. 
Elk jaar komen in de loop van het schooljaar nieuwe anderstalige kleuters zich inschrijven in de school en moet de klasleerkracht de onmogelijke taak op zich nemen om het niveau van haar klas te handhaven terwijl meer dan de helft van de klas het Nederlands onvoldoende beheerst. Vooral in de derde kleuterklas is dat meer en meer een enorme uitdaging geworden gezien de voorbereiding op het eerste leerjaar. 

Kan dit dan niet opgevangen worden door de zorgleerkracht?
Niet voldoende. De taak van een zorgleerkracht omvat meer dan enkel Nederlands aanleren. Kleuters die de taal wel spreken maar problemen hebben met bijvoorbeeld wiskunde hebben ook het recht om geholpen te worden. Daarbij komt nog dat je als zorgleerkracht ook flexibel moet zijn, bijvoorbeeld voor het opvangen van klassen. Dat zorgt ervoor dat in de praktijk de uren zorg niet toereikend zijn voor het oplossen van alle taalproblemen.
Vanuit mijn praktijkervaring durf ik zeggen dat een intensief taalbad de beste manier zou zijn om een kleuter voldoende taalvaardig te maken voor de start in het eerste leerjaar.
Het voldoende beheersen van het Nederlands is onontbeerlijk om de schoolloopbaan sterk te starten en om te kunnen komen tot kennisoverdracht. Een kind dat niet voldoende of juist begrijpt wat er gezegd wordt kan geen informatie juist opslaan, laat staan verwerken.